Privacy

Ercon© hecht belang aan uw privacy. Op basis van de gegevens die wij van u ontvangen, verleent u ons toestemming om u producten te versturen en diensten te verlenen, waarvan u aangeeft dat u daar interesse in heeft. Wij zullen uw gegevens niet aan derden buiten Ercon© doorgeven, behoudens om een order uit te voeren of om aan een verzoek te voldoen.

Eigendom

De Handelsmerken, handelsnamen, beelden, illustraties, logo’s en afbeeldingen die de producten en/of diensten van Ercon© herkenbaar maken, evenals het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van en/of op de website zijn het eigendom van Ercon©  en of haar toeleveranciers. Niets van hetgeen hierin is vervat, zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Ercon©. Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van Ercon© is het niet toegestaan links naar de website aan te bieden.

Beveiliging

Ten behoeve van de beveiliging van de site en om ervoor te zorgen dat deze website voor alle gebruikers beschikbaar blijft, houdt Ercon© toezicht op het netwerkverkeer om te voorkomen dat informatie onbevoegd geupload of gewijzigd wordt of dat schade aan de site wordt toegebracht. Iedereen die gebruik maakt van deze website, verleent uitdrukkelijk toestemming voor deze controle. Het is verboden om onbevoegd te trachten de informatie die op dit systeem is opgeslagen te wijzigen, beveiligingsfuncties te kraken of te omzeilen of om het systeem te gebruiken voor doeleinden waarvoor het niet bedoeld is. De betrokken personen kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. Wanneer uit een controle blijkt dat er mogelijk sprake is van criminele activiteiten, kan het betreffende bewijsmateriaal aan de bevoegde instanties worden overhandigd.

Auteursrechtvermelding

Tenzij anderszins aangegeven is alle content op de site Erconctl.nl eigendom van Ercon©. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, verzonden of gekopieerd in welke vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ercon©. Informatie die vrijelijk beschikbaar wordt gesteld, kunt u wel downloaden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij doen er alles aan om juiste, volledige informatie te bieden. Maar gezien de duizenden documenten die beschikbaar zijn en die vaak binnen korte tijd geupload worden, kunnen wij niet garanderen dat er geen fouten in staan. Ercon© doet geen uitspraken of toezeggingen en verleent geen garanties ten aanzien van de juistheid, de volledigheid of de toereikendheid van de inhoud van deze website en wijst alle aansprakelijkheid voor fouten en commissies daarin uitdrukkelijk van de hand. Ercon© en haar werknemers en leveranciers verlenen geen enkele stilzwijgende, uitdrukkelijke of wettelijke garanties met betrekking tot de inhoud van de websites van Ercon©, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden, eigendomsgaranties en garanties ten aanzien van courantheid en geschiktheid voor een bepaald doel ter zake van de content die op de websites van Ercon© en op andere gelinkte internetbronnen beschikbaar wordt gesteld. Voorts aanvaardt Ercon© geen enkele juridische aansprakelijkheid voor directe, indirecte of overige schade van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie, producten of processen die op de website staan vermeld, dan wel ten aanzien van het niet optreden van computervirussen. Ercon© garandeert niet dat het gebruik van bedoelde informatie, producten of processen geen inbreuk oplevert op de rechten van particulieren.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.